Социальный педагог

Vitalija Jackevičienė (III korpusas – 311 kab.)

El. paštas: vitalija.jackeviciene@parcevskio.lt; tel: 867136677, 852371186

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys — būti gimnazijos konsultantu, rūpintis mokinių socialine gerove padėti vaikams adaptuotis visuomenėje, užtikrinti pilnavertį ir prasmingą gyvenimą.

Socialinis pedagogas teikia pagalbą:
• Mokiniams.
• Pedagogams
• Mokinių tėvams.
• Gimnazijos bendruomenės nariams.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

• Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
• Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
• Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
• Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
• Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
• Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
• Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
• Socialinių įgūdžių ugdymą.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

• Dirba individualų arba grupinį darbą su vaiku, tėvais (ar teisėtais jo atstovais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
• Padeda vaikams ugdytis tinkamo elgesio gimnazijoje ir už jos ribų.
• Rengia ir dalyvauja gimnazijos prevencinėse programose.
• Vykdo gimnazijos lankomumo apskaitą.
• Padeda mokiniui pritapti prie įvairių gyvenimo permainų ir tapti pilnaverčiu visuomenės nariu.
• Padeda tėvams (ar teisėtiems vaiko atstovams) ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
• Kartu su klasių auklėtojais ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
• Lanko vaikus namuose, siekiant įvertinti susidariusią problemą.
• Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
• Atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
• Organizuoja renginius, akcijas, konkursus.
• Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis.
• Organizuoja socialinę paramą.
• Atlieka mokinių uniformų dėvėjimo priežiūrą gimnazijoje.
• Mokiniams organizuoja nemokamą maitinimą.
• Lavina savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domisi socialinėmis inovacijomis, lanko seminarus.

Mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas vyksta iš anksto susitarus ir suderinus laiką.

Print Friendly, PDF & Email

Обсуждение закрыто.