Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Mokykla 2023 m. kaip Nacionalinės švietimo agentūros partneris pagal Jungtinės veiklos sutartį dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), pagal kurį Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas mokyklų aprūpinimas vadovėliais pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

2023 m. mokyklai iš Projekto lėšų atnaujinto ugdymo turinio vadovėliams įsigyti pagal mokyklos mokinių skaičių skirta 22106,40 eurų. Patirtos išlaidos atnaujinto ugdymo turinio vadovėliams, paskelbtiems Švietimo portalo Vadovėlių duomenų bazėje, įsigyti apmokamos taikant Europos socialinio fondo agentūros nustatytus fiksuotuosius įkainius (pradiniam ugdymui – 12,77 Eur, pagrindiniam ugdymui – 18,52 Eur, viduriniam ugdymui – 21,80 Eur) bei papildomai pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-1379 skiriama visiems mokyklos mokiniams po 15,00 eurų.

Skirtos lėšos panaudotos lyginių ir nelyginių klasių mokinių aprūpinimui bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas paskelbtais Švietimo portalo Vadovėlių duomenų bazėje.

Iš viso įsigyta 1167 vnt. bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, iš jų 102 vnt. užsienio leidyklų vadovėlių
užsienio kalboms mokyti.

Gimnazijos biblioteka įsigijo naujus visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir ekonomikos, fizikos, geografijos, istorijos ir biologijos mokomų dalykų bendrojo ugdymo vadovėlius nelyginėms klasėms bei naujus 2 – 3 klasių anglų (užsienio) kalbos vadovėlius.

Daugiau informacijos apie projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-skaitmeninio-ugdymo-turinio-kurimas-ir-diegimas/

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.